Wetgeving, beleid en financiering

Wetgeving 

De werking van elk gemeenschapscentrum is gebonden aan het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid. Elk centrum stelt een eigen Lokaal Cultuurbeleidsplan op samen met de lokale partners (onder andere de bibliotheek en de gemeentelijke dienst voor Nederlandstalige cultuur). Lees meer over Lokaal Cultuurbeleid in Brussel en download de plannen van elke gemeente. 

De gemeenschapscentra moeten zich houden aan de VGC-verordening van 2012. Binnen dat kader sloot elk gemeenschapscentrum een convenant met de VGC, waarin de opdrachten en de verdeling van verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. In 2021 worden er nieuwe convenanten afgesloten tussen de VGC en elke vzw, op basis van een gemeenschappelijk modelconvenant. Het nieuwe convenant zal lopen van eind 2021 tot en met 2025.  

Omdat er sinds 1 mei 2020 een nieuwe vzw-wetgeving is, zullen de vzw’s gemeenschapscentra ook hun statuten herbekijken. Ten laatste in 2022 worden die herwerkt.  

Beleid 

Voor de beleidsperiode 2021-2025 is er één strategisch meerjarenplan voor de volledige VGC. Dat kwam op een participatieve manier tot stand, en formuleert doelstellingen voor alle organisatie-onderdelen. Aan het meerjarenplan wordt een meerjarenbegroting gekoppeld.  

Voor de uitvoering van het strategisch meerjarenplan stelt de entiteitsverantwoordelijke van de Entiteit Gemeenschapscentra een Management- en Operationeel Plan op. Daarin formuleert hij hoe de gemeenschapscentra de komende jaren concreet zullen bijdragen aan de doelstellingen van het meerjarenplan.  

Daarnaast maakte elk gemeenschapscentrum samen de lokale partners een lokaal cultuurbeleidsplan op voor de periode 2020-2025. Per gemeente staan daarin de lokaal geïnspireerde strategische keuzes en acties. De lokale cultuurbeleidsplannen geven richting aan de werking van de gemeenschapscentra, in hechte samenwerking met hun lokale partners.  

Meer weten over de lokale cultuurbeleidsplannen? Lees er meer over en kijk de plannen in. 

Financiering 

De gemeenschapscentra krijgen voornamelijk middelen van de VGC. Daarnaast zijn er extra middelen mogelijk vanuit de gemeente of projectsubsidies op aanvraag (vanuit Vlaanderen, federaal, Europees, via fondsen …). 

Om een idee te geven, in 2021 zijn ruwweg deze bedragen begroot: 

  • Meer dan 10,6 miljoen euro voor personeel 

  • Meer dan 1,3 miljoen euro aan werkingsmiddelen (voornamelijk in de vorm van subsidies aan de gemeenschapscentra, verder ook middelen voor beheer en onderhoud van IT, communicatie, verzekeringen, technische kosten …) 

Daarnaast zijn er jaarlijkse investeringsbudgetten, voor bijvoorbeeld de vernieuwing van de infrastructuur.