Kader: structuur, beleid, wetgeving, financiering

Structuur van de gemeenschapscentra

De gemeenschapscentra zijn vzw’s met een algemene vergadering en een raad van bestuur. De VGC is de inrichtende macht en stelt een gebouw, personeel en werkingsmiddelen ter beschikking. De vzw is in de praktijk vooral bezig met de inhoudelijke werking, samen met de dienst Cultuur van de gemeente, de bibliotheek en andere lokale partners. Samen voeren zij het lokaal cultuurbeleid.

Vzw Gemeenschapscentrum

De vzw heeft een aantal wettelijke en contractuele verplichtingen, zoals het budget goedkeuren.  Daarnaast geeft de raad van bestuur of de algemene vergadering vooral mee richting aan de werking: van artistieke projecten over cursussen tot kinderactiviteiten, van feesten over infoavonden tot communicatie. Ze kunnen eigen klemtonen leggen en werkingen ontwikkelen, samen met de vele lokale partners, organisaties en burgers.
De statuten van elk individueel gemeenschapscentrum kun je raadplegen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen (onder ‘Publicaties Belgisch Staatsblad’). Ook de jaarrekeningen vind je daar terug, onder ‘Publicaties jaarrekeningen NBB’.

Algemene vergadering

De algemene vergadering geeft 1 tot 2 keer per jaar feedback op de werking van het gemeenschapscentrum.
Wie kan lid worden? Feitelijke verenigingen en vzw’s: burgerinitiatieven, ouderverenigingen, verenigingen rond sociaal-cultureel werk, jeugd, sport, amateurkunsten, senioren, leefmilieu, etnisch-culturele minderheden, enzovoort. Daarnaast kun je ook als privépersoon aansluiten, omdat je geïnteresseerd bent in het (culturele) leven in je gemeente of omdat je jouw specifieke expertise graag inzet.
Een aantal besluiten kunnen alleen door de stemgerechtigde leden van de algemene vergadering worden genomen: wijziging van de statuten, benoeming en afzetting van de bestuurders, goedkeuring van de begroting en rekeningen. Voor een wijziging van de statuten is een tweederdemeerderheid nodig. Voor alle andere beslissingen volstaat een gewone meerderheid van de aanwezige stemmen.

Raad van bestuur

De raad van bestuur denkt intenser mee na over de koers van het gemeenschapscentrum. De leden bespreken meestal in overleg hoe ze samenwerken en hoe vaak ze samenkomen. Als bestuurder geef je advies en formuleer je noden vanuit de brede lokale gemeenschap. Je mening, expertise en ideeën versterken het team van het centrum en dagen het uit.
De raad van bestuur staat in voor het bestuur en de vertegenwoordiging van de vereniging, voor zover die niet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De bestuursleden beslissen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Waarnemers

In de vzw’s zetelen ook een waarnemer van de VGC en een waarnemer van het college van burgemeester en schepenen. Ook de lokale cultuurbeleidscoördinator kan als waarnemer worden uitgenodigd. 

Entiteit Gemeenschapscentra

De entiteit Gemeenschapscentra bestaat uit een tiental medewerkers die de vzw’s ondersteunen op het vlak van zakelijk beheer, infrastructuur, communicatie, administratie en sociaal-cultureel werk in de brede zin. Zij werken vanuit de VGC-administratie. Daarnaast zijn er ook andere ondersteunende VGC-diensten die de vzw’s gemeenschapscentrum bijstaan: Financiën, Personeel, Stedelijk Beleid, Gebouwen en Patrimonium …

Bekijk de organisatiestructuur van de VGC-administratie.

Wetgeving

De werking van elk gemeenschapscentrum is gebonden aan het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid. Elk centrum stelt een eigen Lokaal Cultuurbeleidsplan op samen met de lokale partners (onder andere de bibliotheek en de gemeentelijke dienst voor Nederlandstalige cultuur). Lees meer over Lokaal Cultuurbeleid in Brussel en download de plannen van elke gemeente. 

De gemeenschapscentra moeten zich houden aan de VGC-verordening van 2012. Binnen dat kader sloot elk gemeenschapscentrum een convenant met de VGC, waarin de opdrachten en de verdeling van verantwoordelijkheden zijn vastgelegd.

Beleid

Het beleid van de gemeenschapscentra valt onder het strategisch meerjarenplan 2016-2020 van de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport van de VGC. Binnen dat plan is er een Management en Operationeel Plan van de entiteit Gemeenschapscentra voor de periode 2015-2021. Daarin staan een aantal strategische en operationele doelstellingen voor het netwerk van de 22. Elk gemeenschapscentrum stelt ook een eigen plan op met lokaal geïnspireerde acties, verankerd in het Lokaal Cultuurbeleid.

Financiering

De gemeenschapscentra krijgen voornamelijk middelen van de VGC. Daarnaast zijn er extra middelen mogelijk vanuit de gemeente, of projectsubsidies op aanvraag.
Om een beeld te geven, voor 2019 zijn dit de bedragen uit de VGC-begroting:

  • Personeel: € 10.340.000
  • Werkingsmiddelen: € 1.033.812
  • Algemene werkingskosten (communicatie, beheers- en werkingskosten van informatica …): € 276.676
Bijlagen: 
AttachmentSize
PDF icon MOP_entiteit gemeenschapscentra.pdf1.19 MB
Dutch